Knihovní řád

Městské knihovny Břeclav, příspěvkové organizace

          V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Břeclav, příspěvkové organizace (nové úplné znění zřizovací listiny), schválenou Zastupitelstvem města Břeclavi dne 24. června 2020, a podle § 4, odst. 7 Zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon, dále KZ) vydávám tento knihovní řád.

I. Základní ustanovení

Čl. 1
Poslání a činnost knihovny

     Městská knihovna Břeclav, příspěvková organizace (dále jen MK) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. Základním účelem zřízení knihovny je zaručení rovného přístupu k veřejným knihovnickým a informačním službám vymezených knihovním zákonem všem občanům a institucím bez rozdílu. Pro zvyšování kulturní a vzdělanostní úrovně obyvatel plní knihovna další kulturní, vzdělávací a společenské funkce.

     Knihovna je součástí systému knihoven a dalších institucí vykonávajících informační, kulturní a vzdělávací činnosti. Je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Shromažďuje a půjčuje knihy, časopisy, noviny, mapy, zvukové materiály, elektronické dokumenty a další informační prameny. Zpracovává, uchovává a poskytuje informace a zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

     Na základě písemné smlouvy o přenesení regionálních funkcí uzavřené s krajskou knihovnou poskytuje knihovna služby knihovnám regionu v rozsahu smlouvy.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

(dále VKIS)

 1. Knihovna poskytuje tyto VKIS:
 1. výpůjční služby
 2. meziknihovní výpůjční služby (dále MVS) a reprografické služby 
 3. informační služby
  • informace o fondech a katalozích knihovny
  • informace z oblasti veřejné správy
  • ústní informace bibliografické a faktografické
  • přístup na internet (viz provozní řád internetových služeb)
 4. speciální služby zvukové knihovny pro zrakově postižené občany (viz provozní řád zvukové knihovny)
 5. pořádání přednášek, besed, výstav a jiných kulturních akcí
 6. pořádání exkurzí, instruktáží o knihovně a jejím využití
 7. tisk letáků, seznamů, propagačních materiálů
 8. audiovizuální programy
 9. vydávání tematických neperiodických tiskovin
 10. půjčování CD podle zvlášť stanovených podmínek (viz provozní řád půjčovny CD)
 11. kopírovací služby z vlastních fondů knihovny pro osobní potřebu uživatelů knihovny i reprografické služby pro širší veřejnost
 12.  služby specializovaného maloobchodu (prodej publikací a dalších zvukových či zvukově obrazových dokumentů vydaných v rámci města a regionu, prodej dokumentů vyřazených z vlastního fondu knihovny apod.)
 1. Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) KZ, resp. odst. 3 a 4 tamtéž.
 2. Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, za reprografické a jiné kopírovací služby. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad knihovního řádu a ve výši stanovené ceníkem MK, který je přílohou tohoto knihovního řádu (dále jen KŘ).
II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3
Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození a druh a číslo osobního dokladu a stát, který tento doklad vydal.
 3. Dítě do 15 let se stane uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou č. 5 tohoto KŘ. Další údaje na přihlášce slouží ke statistickým účelům a také ke zlepšení kontaktů s uživateli a ke zkvalitnění služeb, uživatel však není povinen je uvádět.
 5. Za vystavení čtenářského průkazu nebo obnovení registrace zaplatí uživatel registrační poplatek. Platnost průkazu je 12 měsíců ode dne vystavení, případě rodinné slevy je platnost registrace shodná s datem registrace prvního člena rodiny. Čtenářská legitimace je nepřenosná, knihovník může v oprávněných případech vyžadovat od čtenáře předložení dokladu totožnosti. Případné zneužití může mít za následek zrušení čtenářského průkazu.
 6. Uživatel pobočky knihovny může pravidelně využívat služeb MK v hlavní budově ve městě a naopak.
 7. Ztrátu nebo zcizení čtenářského průkazu je uživatel povinen neprodleně knihovně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá za škody, které knihovně vzniknou zneužitím čtenářského průkazu jinou osobou.

Čl. 4
Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny

 1. Právo využívat všech služeb knihovny má každý registrovaný uživatel.
 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Dále se musí podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a pro ochranu majetku. V prostorách knihovny jsou povinni zachovávat klid a pořádek.
 1. Pokud uživatel tato opatření nedodržuje, může být dočasně nebo trvale zbaven práva užívat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a  povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 1. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.
 1. Chce-li čtenář uplatnit slevu na průkaz, předloží příslušný doklad (např. studijní průkaz, kartu ZTP apod.)

Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení poskytované knihovnou.
 1. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému, aplikace a programy nainstalované na počítačích knihovny.
 1. Data získaná z internetu si může uživatel zkopírovat na flash disky nebo jiná přenosná média. Knihovna však neposkytuje možnost si data vypálit na CD nebo DVD.
 1. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by mohly jakýmkoliv způsobem mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 1. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, půjčovat, kopírovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 1. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb., tj. autorský zákon).
IIl Výpůjční řád

Čl. 6
Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 2. Meziknihovní výpůjční službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7
Rozhodnutí o půjčování

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
 • kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
 • které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny
 • jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)
 • které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny
 • prezenčního a regionálního fondu studovny
 • nejnovějších čísel novin a časopisů

Čl. 8
Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen si dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady.
 2. Uživatel potvrdí výpůjčku svým podpisem, jestliže cena půjčovaného dokumentu přesahuje 500,- Kč.
 3. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu nebo o jeho odložení prostřednictvím služby Odlož knihu, a to ústně, písemně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře. Služba je zpoplatněna, cena viz příloha KŘ č. 1/II.
 4. Uživatel má právo využít placené přednostní výpůjčky u vybraných nejpůjčovanějších titulů. Služba je zpoplatněna, cena viz příloha KŘ č. 1/II.

Čl. 9
Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, a to ústně, písemně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře, maximálně však na dobu 90 dnů. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu pod podmínkou jeho předložení. Nové knihy a deskové hry půjčuje knihovna na jeden měsíc bez možnosti dalšího prodloužení.
 2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 3. U dokumentů vypůjčených prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) určuje délku výpůjčky knihovna, která dokument poskytla. O případné prodloužení je nutné zažádat předem, a to 3 až 5 dní před koncem výpůjční lhůty. Pro dokumenty vypůjčené prostřednictvím MVS platí zvláštní upomínací schéma – viz příloha KŘ č. 1/IV b).

Čl. 10
Vracení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky. Na vyžádání může uživatel dostat potvrzení o vrácení dokumentu.
 3. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje mu knihovna poplatek z prodlení.
 4. Pokud uživatel ani po vyčerpání všech upomínek půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou.
 5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 11
Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením autorského zákona č. 121/2000 Sb.
 2. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
 3. Knihovna poskytuje kopírovací služby z vlastních fondů knihovny pro osobní potřebu uživatelů knihovny, ale i kopírovací služby pro širší veřejnost. Ceny za kopírování jsou uvedeny v ceníku kopírovacích služeb (příloha KŘ č. 1/VI).

Čl. 12
Internetové služby

 1. Internetové služby včetně využití bezdrátové sítě může využívat každý návštěvník knihovny, přístup k internetu je poskytován bezplatně (uživatelé bez čtenářského průkazu 10 minut, čtenáři knihovny s platnou čtenářskou legitimací až 60 minut).
 2. Uživatelé mohou využít vlastní přinesené techniky, za připojení k elektrické síti knihovny zaplatí jednorázový poplatek podle ceníku knihovny.

Čl. 13
Podmínky půjčování deskových her

 1. Deskové hry (včetně knih s elektronickou tužkou) jsou evidovány v dětském oddělení Městské knihovny Břeclav, kde se půjčují i vrací.
 2. Absenčně se půjčuje pouze jedna hra nebo elektronická tužka na jeden měsíc bez možnosti prodloužení. Při pozdním vrácení je každý uživatel povinen zaplatit upomínací poplatek, přičemž platí zvláštní upomínací schéma - viz Ceník - příloha KŘ č. 1/IV b).
 3. V případě ztráty jakékoli součásti hry je čtenář povinen uhradit celou cenu hry.
IV. Postihy při nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 14
Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu
 3. ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení
 4. do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Výši finanční náhrady stanovuje knihovna. (viz příloha č. 6 tohoto KŘ)
 5. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 6. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 15
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení:
  a. povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
 2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
  a. nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po pěti bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis ředitele knihovny) následuje vymáhání právní cestou.
 3. Ztráta průkazu uživatele:
  a. za vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.(viz ceník - příloha KŘ č. 1/IV)
 4. Poškození dokumentu:
  a. výši poplatku dle rozsahu poškození stanovuje knihovník (Finanční náhrada za poškození knihy – příloha č. 6)

Čl. 16
Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností podle občanského zákoníku v platném znění, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu“).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.
V. Závěrečná ustanovení
 1. Tento knihovní řád je volně přístupný ve všech provozech MK Břeclav a ve všech jejích pobočkách.
 2. Výjimky z KŘ povoluje ředitel knihovny.
 3. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
 4. Ruší se Knihovní řád ze dne 1. února 2017.
 5. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

V Břeclavi 1. 1. 2022

    

            Mgr. Marek Uhlíř, ředitel MK Břeclav