Provozní řád internetových služeb

Příloha knihovního řádu č. 3

Městské knihovny Břeclav,  příspěvkové organizace a jejích poboček platný od 1. ledna 2022

Podmínky půjčování

 1. Návštěvníkem hudebního oddělení a půjčovny CD se může stát každý, kdo předloží platný čtenářský průkaz vystavený v oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení pro děti nebo pobočce MK.
 2. Knihovna má právo absenčně půjčovat CD až po uplynutí devíti měsíců od jejich nabytí knihovnou. Devítiměsíční lhůta se neuplatňuje v případě, kdy od vydání zvukového dokumentu uplynulo prokazatelně minimálně devět měsíců.
 3. Evidovaný čtenář knihovny si může vypůjčit nejvíce 5 CD (včetně prodlužovaných výpůjček). Uživateli, který nějakým způsobem porušil výpůjční řád, může být omezeno půjčování CD po dobu platnosti platné registrace na maximálně jedno CD.
 4. Každý držitel čtenářského průkazu má právo využívat poslechové aparatury hudebního oddělení.
 5. Hudební oddělení neumožňuje přehrávání donesených audiovizuálních nebo audio materiálů a neumožňuje jejich kopírování na jakémkoliv nahrávacím zařízení.

Výpůjční lhůta

 1. Knihovní jednotky (CD) se absenčně půjčují na dobu jeden měsíc.
 2. Výpůjčku CD je možno prodloužit, nežádá-li dílo další uživatel.
 3. Prodlužovat výpůjčky lze i telefonicky nebo e-mailem
 4. Nevrátí-li čtenář zapůjčené CD včas, zaplatí při vrácení upomínku (viz ceník).
 5. Pokud čtenář žádá knihovní jednotku (CD) vypůjčenou jiným čtenářem, může si ji bezplatně zamluvit. Za zaslání oznámení o rezervaci poštou zaplatí příslušný poplatek (viz ceník).

Povinnosti čtenáře

 1. Respektovat všechna práva výrobce a práva autorská.
 2. CD si půjčovat pouze pro svou soukromou potřebu.
 3. Je zakázáno půjčovat CD dalším osobám nebo z nich zhotovovat kopie.
 4. Nevyužívat CD k veřejným akcím a zvláště ne ke komerčním účelům.
 5. Zacházet šetrně s technickým vybavením hudebního oddělení.

             Mgr. Marek Uhlíř, ředitel MK Břeclav