Provozní řád zvukové knihovny

Městské knihovny Břeclav, příspěvkové organizace platný od 1. ledna 2022

Příloha knihovního řádu č. 4

 1. Fond zvukových knih zvukové knihovny zahrnuje nahrávky děl různých literárních žánrů natočené na magnetofonových kazetách nebo ve formátu MP3. Knihy slouží výhradně nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům, a těm občanům, jimž jejich zdravotní stav brání číst knihy tištěné normálním písmem.

Podmínky pro půjčování zvukových knih:

 • řádné vyplnění čtenářské přihlášky a předložení osobních dokladů uživatele
 • potvrzení vystavené očním lékařem, odborným lékařem nebo Sdružením zdravotně   postižených v ČR.
 • u dětí do 15 let, které navštěvují speciální školy pro zrakově postižené, může čtenářskou přihlášku potvrdit i příslušná škola.

Uživatelem zvukové knihovny se může stát občan po první osobní návštěvě knihovny. V případě, že osobní návštěva není možná, musí jej přihlásit osobně rodinný příslušník s výše uvedenými doklady.

 1. Výpůjční lhůta je stanovena na jeden měsíc. V případě potřeby může být na základě písemné nebo telefonické žádosti prodloužena. Jestliže čtenář bez udání důvodu po uplynutí lhůty vypůjčené nahrávky nevrátí, je upomenut.
 2. Vypůjčené kazety a CD je nutno ukládat v čistém, bezprašném prostředí, při manipulaci s nimi je třeba dbát na šetrné zacházení, aby nedošlo k poškození obalu, MG pásku nebo CD. Každý čtenář je povinen udržovat přehrávací zařízení v dobrém technickém stavu.
 3. Za vypůjčené zvukové knihy přejímá každý čtenář osobní odpovědnost. Při jejich vracení je povinen upozornit na každou závadu, kterou při manipulaci s nimi objevil nebo sám způsobil, a to vždy s přesným udáním druhu závady, pořadového čísla kazety a strany poškozené kazety. Je nepřípustné, aby čtenáři sami prováděli jakékoliv opravy poškozených kazet.
 4. Vzájemná výměna nebo půjčování zvukových knih mezi čtenáři bez přímé účasti  knihovny jsou vyloučeny. V plné míře a bez jakýchkoliv výjimek platí tato zásada i pro žáky a studenty internátních škol pro ZP. Za nahrávky půjčené ZP dětem do 15 let přejímají odpovědnost rodiče nebo příslušní pedagogičtí pracovníci.
 5.  Pořizování kopií zapůjčených zvukových knih není přípustné s ohledem na zákonná  práva autorů.
 6. Výpůjčky uživatelů mohou být vyřizovány také na základě předchozí rezervace. Rezervaci titulů může čtenář zadávat osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně. Písemné objednávky je nutné psát čitelně, normálním písmem s čitelným podpisem a přesnou adresou žadatele.
 7. Uživatel je povinen při první návštěvě seznámit se s výpůjčním řádem zvukové knihovny Městské knihovny Břeclav a dodržovat jej.
 8. Na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce mezi knihovnou a uživatelem zvukové knihovny lze čtenáři na dobu určitou zapůjčit kazetový magnetofon, přenosný MP3 přehrávač nebo CD přehrávač na přehrávání zvukových knih, případně čtečku elektronických knih. Podmínkou je složení případné kauce a splnění závazků daných ve smlouvě.

            Mgr. Marek Uhlíř, ředitel MK Břeclav