Regionální služby

Městská knihovna Břeclav zajišťuje pro veřejné knihovny okresu Břeclav konzultační dny, kdy je možné přijít a prokonzultovat knihovnické problémy. Návštěvu, prosím, předem nahlaste na vedouciregion@knihovnabreclav.cz , tel: 515 518 030 nebo mobil: 720 627 265.

Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory

Pro knihovny a jejich zřizovatele zabezpečujeme praktickou poradenskou a konzultační činnost a aktuální informace o situaci v knihovnictví, o nových zákonech, normách, doporučení a standardech, které se činnosti veřejných knihoven bezprostředně týkají. Poradenská činnost se týká také oblasti grantových programů Ministerstva kultury ČR a zapojení knihoven do celostátních programů „Veřejné informační služby knihoven“.

Při metodických návštěvách sledujeme odborné knihovnické činnosti tak, aby odpovídaly nejen knihovnímu zákonu č. 257/2001 Sb. a prováděcí vyhlášce č. 88/2002 Sb., ale také všem normám a standardům v oblasti knihovnictví. Poradenskou činnost zaměřujeme na vzájemnou komunikaci knihoven v rámci regionu, kraje i republiky, k napojení na automatizovaný systém Tritius či Clavius a na využití internetu v knihovnách. Provádíme odbornou poradenskou činnost k prostorovým potřebám a vybavení knihoven.

Za region Břeclav provádíme rozbory knihovnické činnosti, střednědobé i dlouhodobé plány rozvoje knihovnictví v našem regionu.

Statistika knihovnických činností

Zabezpečujeme metodickou i praktickou pomoc knihovnám regionu při zpracování statistických výkazů, sběr dat, jejich kontrolu a další zpracování (uložení, sumarizace, analýzy a další vyhodnocení), přehledy pro knihovny a jejich zřizovatele.

Vzdělávání knihovníků, semináře a porady

Organizujeme vzdělávací akce pro profesionální i neprofesionální knihovníky regionu, 4x ročně porady profesionálních knihovníků a 2x ročně porady neprofesionálních knihovníků. Na poradách jsou řešeny aktuální otázky v oblasti knihovnické činnosti.

Odborné semináře, které pro knihovníky zajišťujeme, mají za úkol rozšířit jejich znalosti a dovednosti v oblasti knihovnické práce. V součinnosti s obecními a městskými úřady zajišťujeme individuální proškolení nových knihovníků a pomoc úřadům při protokolárním předávání knihovny novým knihovníkům.

Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce

Pro knihovny regionu zajišťujeme z finančních zdrojů Jihomoravského kraje nákup, evidenci a technické i odborné zpracování knihovního výměnného fondu. Knihovníci mají možnost vybrat si soubor jakýchkoliv knih z výměnného fondu a zapůjčit si ho na dobu půl roku. Tím si rozšíří fond vlastní knihovny a svým uživatelům poskytnou širší možnost výběru literatury .

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

Na základě zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb je každá knihovna povinna 1x za pět let provést revizi celého knihovního fondu. Protože se jedná o majetek obce, jmenuje obec revizní (inventarizační) komisi, která revizi v knihovně provede. Pomůžeme knihovně při fyzické revizi knihovního fondu, dohledávkách, opravách i při zpracování protokolů o výsledcích revize tak, aby zápis odpovídal nejen knihovnímu zákonu, ale také prováděcí vyhlášce k zákonu č. 88/2002 Sb. Na vyžádání pomůžeme také při aktualizaci knihovního fondu.

Nákup knihovního fondu z prostředků obcí

Na základě uzavřené smlouvy na dobu neurčitou mezi zřizovateli knihoven v obcích a Městské knihovny Břeclav, která je pověřená výkonem regionálních funkcí pro všechny evidované knihovny na MK ČR, byly rozšířeny služby pro knihovny o nákup knih z prostředků obcí. 
Jedná se o nákup knih, který zabezpečuje útvar regionálních služeb pro knihovny regionu, a to z finančních prostředků obcí, které o službu projeví zájem. Výhodou hromadného nákupu je velmi patrný rabat (30-32%). Zakoupené knihy jsou již technicky zpracovány a připraveny ihned k použití v knihovnách. Knihy jsou distribuovány přímo do knihoven v době metodických návštěv a při rozvozu knih z výměnných fondů. Každý knihovník/ce má možnost výběru tematických okruhů a spisovatelů. Na počátku každého nového kalendářního roku jsou osloveni zřizovatelé i knihovníci, podepsány dodatky ke smlouvám a po odeslání finančních prostředků na účet Městské knihovny Břeclav je zahájen nákup. Závěrečné vyúčtování čerpání finančních prostředků obdrží obce do konce kalendářního roku