Výpůjční řád pro půjčování výměnného fondu

Práva a povinnosti při půjčování souborů knih výměnného fondu

  1. Každá smluvní knihovna má nárok zapůjčit si z VF minimálně 100 dokumentů ročně s periodicitou 2x ročně. Na žádost knihovny lze periodicitu výpůjček souborů zvýšit, a to po dohodě s útvarem regionálních služeb.

  2. Výpůjční doba na základě dohodnuté periodicity je pro knihovnu závazná. Soubor VF se vrací zpravidla jako celek. Výpůjční dobu části dokumentů lze prodloužit za předpokladu, že je nepožaduje jiná knihovna a doba zápůjčky nepřesáhla l rok.

  3. Při přebírání souboru VF obdrží knihovna proti podpisu seznam zapůjčených dokumentů a knihovník je seznámen s podmínkami půjčování souborů.

  4. Dokumenty VF půjčuje knihovna absenčně, pokud není v seznamu zapůjčených dokumentů stanoven zvláštní režim pro dílčí dokumenty. Zvláštní režim mají zpravidla stanoveny obrazově zvukové dokumenty.

  5. Evidenci výpůjček dokumentů VF značí knihovna na knižní lístek příslušného dokumentu a počet dosažených výpůjček vede ve svém Deníku knihovny.

  6. Dokumenty VF jsou značeny u přírůstkového čísla a na hřbetu knihy siglou VF.

  7. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.

  8. O způsobu náhrady rozhoduje vedoucí oddělení nebo ředitel knihovny. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu za dílo. Formu náhrady a finanční vypořádání stanovuje ředitel a vedoucí útvaru regionálních služeb.

  9. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

  10. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb