Plán vzdělávání a porad 2020

Plán vzdělávání a porad knihovníků regionu Břeclav na rok 2020.

Cíl vzdělávání:  

Podporovat zájem knihovníků o celoživotní vzdělávání, podpořit kulturní a vzdělávací aktivity v knihovnách s důrazem na podporu čtenářství, vnímání knihoven jako součásti kulturního života společnosti.

Hlavní úkoly vzdělávání:

  Rozvoj osobnosti knihovníka

Využít nabídku e-learningových  kurzů – Kurzy.knihovna.cz,  celoživotní vzdělávání (oborové kurzy, semináře, školení), regionální povědomí, ,aktuální informace z oblasti knihovnictví, legislativa, knihovními systémy (Clavius,Tritius), využití akvizičního portálu

 Zkvalitnění nabídky služeb knihoven pro uživatele:

Rozvoj čtenářství, Bookstart – s Knižkou do života, Jižní Morava čte, zapojení do celostátních akcí, aktualizace knihovního fondu, služba nákup knih  z prostředků obce, webová stránka, komunitní aktivity, automatizace knihoven, přístupné katalogy, modernizace technického vybavení a rekonstrukce knihoven – Centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven – MZK.

 Propagace knihoven na veřejnosti, pomoc knihovnám

Standardizace úrovně veřejných knihovnických a informačních služeb

 Propagace všech činností knihovny (tisk, rozhlas, webové stránky), spolupráce s místními organizacemi a spolky, školami, komunitní centrum, knihovní fond na internetu – katalogy knihoven, Standard pro dobrou knihovnu, prohloubení spolupráce se zřizovatelem a knihovníky, sociální sítě, Facebook – Knihovny knihovnám,Benchmarking knihoven, dotační programy VISK MK ČR, K21, dotace JMK, metodická pomoc ÚRS, spolupráce se zřizovatelem

Termíny porad:

Porady profesionálních knihovníků

28. února (pátek) – MěK Břeclav, pobočka Poštorná

Výsledky činnosti knihoven za rok 2019, vyhodnocení a ocenění nejlepší profesionální knihovny, Bookstart – S knížkou do života, JMČ, Benchmarking,vzdělávání knihovníků, změny a informace z knihoven, aktualizace CADR, dotace.

Školení:                                                  Knihovnická lekce – příklady dobré praxe, dětský čtenář

                                                                                     (Piškulová Soňa)

                                                                              (profesionální a neprofesionální knihovny)

12. června (pátek) – MK Tvrdonice                                   výjezdní porada

  Materiál Veřejné knihovny regionu v roce 2019, vyhodnocení a ocenění nejlepší profesionální knihovny, aktuální úkoly, informace z oblasti knihovnictví,

Seminář:                                                       Prezentace činnosti knihovny – komunitní role knihovny

                                                                                            (Šlichtová Zdena)

                                                                               (Profesionální, neprofesionální knihovny)

18. září (pátek)     MěK Břeclav                                         

Týden knihoven,JMČ, dotace JMK, vzdělávání knihovníků, aktualizace fondu, akvizice, akce MK Břeclav, MZK Brno, aktuální informace z oboru, revize knihovního fondu dle plánů a plnění

  4. prosince (pátek) - MěK Břeclav, studovna

Roční výkazy za rok 2020, grantové programy, žádosti na VISK 3, K 21, kontrola čerpání, Informace z regionu, aktuality

Porady neprofesionálních knihovníků:

(knihovníci si mohou vybrat z několika vybraných míst, kde se budou porady konat. Program porad je pro všechna místa stejný)

9. června (úterý) Klobouky u Brna

10. června (středa) Mikulov

11. června (čtvrtek) Hustopeče

16. června (úterý) Pohořelice

 24 června (středa) Břeclav

Výsledky činnosti knihoven za 1. pololetí, revize a aktualizace knihovního fondu, využití grantových programů MK ČR VISK, JMK, automatizace, webové stránky a OPAC na internetu, nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí, vzdělávání knihovníků, plnění standardů, propagace knihovny, práce se čtenářem, informace z knihoven regionu, dokumentace knihovny, komunitní aktivity

Metodické centrum výstavby a rekonstrukce knihoven MZK

Po poradě: individuální konzultace -                           Clavius, Tritius, legislativa, web knihovny, propagace, grantové

                                                                                                                     programy, vzdělávání, regionální služby

8. prosince (úterý) Klobouky u Brna

9. prosince (středa) Mikulov

10. prosince (čtvrtek) Hustopeče

15. prosince (úterý) Pohořelice

16. prosince (středa) Břeclav

19. prosince (sobota) Břeclav – dle potřeby

Roční výkaz za knihovnu za rok 2020, grantové programy VISK a K 21, dotace JMK za rok 2020, aktualizace údajů o knihovnách, stav automatizace, knihovní systémy, využívání výměnných fondů, vyhodnocení knihoven za rok 2020, kontrola stavu revizí knihovního fondu, informace z knihoven regionu

Po poradě:                             individuální konzultace – Roční výkaz o knihovně – vyplňování, statistiky Clavius 

  Vzdělávání knihovníků : školení, semináře, exkurze, konzultace    

28. února (pátek) 2020

     Seminář – knihovnická lekce

  Knihovnická lekce – příklady dobré praxe, dětský čtenář (Piškulová Soňa)

                                                                              (profesionální a neprofesionální knihovny)                       

12. června (pátek)

Školení:                                                       Prezentace činnosti knihovny – komunitní role knihovny

                                                                                            (Šlichtová Zdena)

                                                                               (Profesionální, neprofesionální knihovny)

18. září (pátek)     MěK Břeclav                                         

Týden knihoven,JMČ, dotace JMK, vzdělávání knihovníků, aktualizace fondu, akvizice, akce MK Břeclav, MZK Brno, aktuální informace z oboru, revize

Školení – bude upřesněno

4. prosince (pátek) - MěK Břeclav, studovna

Roční výkazy za rok 2020, grantové programy, žádosti na VISK 3, K 21, kontrola čerpání, Informace z regionu, aktuality

 Školení – bude upřesněno

 Individuální školení, konzultace

   Březen 2020 (středy) : 

   Konzultace neprofesionálních knihovníků

   každou středu (14.00-17.00 hod.) individuální, zaučení neprofesionálních knihovníků regionu v oblasti IC

   (pro začátečníky), práce se šablonou webu pro malé knihovny, knihovnická technika, různé

   Je nutné předem nahlásit účast. Místo konání: Dům školství, 1. listopadu 1a, Břeclav, 1. poschodí

   (pracoviště útvaru regionálních služeb.

   Září 2020 (středy) : 

   Konzultace neprofesionálních knihovníků

   každou středu (14.00-17.00 hod.) individuální, zaučení neprofesionálních knihovníků regionu – systém Clavius,

   LANius, výkaznictví, tisky, modul revize, práce se čtenářem, různé

   Je nutné předem nahlásit účast. Místo konání: Dům školství, 1. listopadu 1a, Břeclav, 1. poschodí

   (pracoviště útvaru regionálních služeb).

   Ostatní osobní konzultace pro knihovníky, zřizovatele

   - každou středu od 13.00-16.00 hodin – po dohodě tel: 728 713 155, 519 326 671

   e-mail: smolova@knihovna-bv.cz .

Případné žádosti, konzultace e-mailem a po telefonu, metodickou pomoc a informace, vyřizujeme a nabízíme

 kdykoliv na tel: 728 713 155 (Smolová Jarmila, vedoucí útvaru regionálních služeb MěK Břeclav). 

Dále doporučujeme využívat nabídku kurzů, seminářů, pořadů a jiných akcí, které pořádá MZK Brno www.mzk.cz a MěK Břeclav www.knihovna-bv.czNa nabízené aktivity budete upozorňováni elektronickou poštou.

Změna termínu a obsahu porad a školení vyhrazena.

V Břeclavi dne 20. ledna 2020

Zpracovala: Jarmila Smolová, vedoucí útvaru regionálních služeb MK Břeclav